Statut

Zielona Góra, 3.03.2014r.


Postanowienia ogólne
§ 1


Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez :
dr Agnieszkę Olczak
Rafała Olczaka
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Sułek w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze, ul. Mickiewicza 3A, w dniu 3 marca 2014r. działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.

§ 4

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

§ 8

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§9

Celem Fundacji jest:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań oraz projektów służących refleksyjnej i odpowiedzialnej edukacji.
 2. Propagowanie idei demokracji w edukacji i życiu społecznym.
 3. Popularyzacja wiedzy i wyników badań dotyczących demokracji i edukacji na rzecz rozwoju człowieka na każdym etapie życia osobistego i zawodowego.
 4. Działalność na rzecz edukacji, wychowania, opieki i kultury poprzez wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie samorealizacji, rozwoju osobistego, aktywności obywatelskiej, integracji społecznej.
 5. Pomoc społeczna i resocjalizacja.
 6. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów.
 7. Działalność kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 8. Ochrona środowiska.
 9. Dobroczynność.
 10. Ochrona zdrowia.
 11. Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 1. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. Działalność charytatywną;
 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. Ochronę i promocję zdrowia;
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. Naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
 15. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
 16. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 18. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 19. Turystykę i krajoznawstwo;
 20. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 21. Ratownictwo i ochronę ludności;
 22. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
 23. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 24. Promocję i organizację wolontariatu;
 25. Promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 26. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 27. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 28. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32;
 29. Działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą;
 30. Inicjowanie, organizowanie oraz uczestnictwo w programach zgodnych z celami Fundacji;
 31. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, europejskimi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

§ 11

Dla realizacji swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji
§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
  b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 14

Dochody fundacji mogą pochodzić od osób prawnych i fizycznych krajowych i zagranicznych, w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku Fundacji,
 5. Odsetek bankowych,
 6. Środków pozyskanych z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, w szczególności działalności wydawniczej, w tym sprzedaży publikacji.

§ 15

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji
§ 16

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, powoływanych na okres 4 lat.
 2. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, który kieruje pracami Zarządu.
 3. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy, wskazując jednocześnie członka, który pełnić będzie funkcje Prezesa.
 4. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd jednomyślnie.
 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa na ręce innego członka Zarządu,
  b) śmierci,
  c) odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, prawomocne skazanie za przestępstwa przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i życiu lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 7. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Zarząd jednomyślnie, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału odwoływany członek Zarządu.
 8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków, odchodzący Zarząd zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) zarządzanie Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  b) realizacja celów statutowych,
  c) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  d) zarządzanie finansami Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego i dbałość o płynność finansową,
  e) rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami,
  f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o spotkaniu do wszystkich członków Zarządu pocztą elektroniczną, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem.
 3. Dopuszcza się, za zgodą wszystkich członków Zarządu, przeprowadzenie spotkania w krótszym terminie bądź powiadomienie o spotkaniu w inny sposób.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. W razie potrzeby Zarząd może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Zarządu mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji.

Sposób reprezentacji
§ 19

 1. Fundację na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu Fundacji, który jest upoważniony do jednoosobowego składania w jej imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań.
 2. Prezes Zarządu Fundacji jest upoważniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji do kwoty 5.000,00 zł. Zaciągnięcie zobowiązania powyżej tej kwoty wymaga wspólnego działania Prezesa i jednego Członka Zarządu.
 3. Prezes może upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności członka zarządu do samodzielnej reprezentacji Fundacji. Upoważnienie to może być udzielone do wykonania jednej czynności bądź pod tytułem ogólnym.
 4. Upoważnienie wygasa wraz z odwołaniem upoważnienia na piśmie pod rygorem nieważności lub ustaniem członkostwa upoważnionego w Zarządzie.

Postanowienia końcowe
§ 20

 1. Zmiana statutu Fundacji jest możliwa w każdym czasie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Fundator może dokonywać zmian w statucie w pełnym zakresie, włącznie z rozszerzaniem celów Fundacji, o ile nie jest to sprzeczne z duchem Fundacji i zasadami i celami sformułowanymi w oświadczeniu Fundatorów o założeniu Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji może dokonywać zmian w statucie na zasadach określonych w ustępach poprzedzających, za wyjątkiem rozszerzania i zmian celów Fundacji, oraz za wyjątkiem wprowadzania nowych organów Fundacji i przyznawania im kompetencji.
 4. Zarząd Fundacji, ani żaden inny podmiot za wyjątkiem Fundatorów, nie może dokonywać zmian w niniejszym paragrafie.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje uchwałą Zarząd.

§ 22

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje uchwałą Zarząd.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Zarząd przekazuje organizacjom realizującym cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji lub innym organizacjom pożytku publicznego.