Zarząd Fundacji

dr Agnieszka Olczak 

AO

Prezes Fundacji

Pedagog, trener, coach, dyrektor przedszkola. W latach 2001-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w latach 2008-2017 także Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Autorka ponad 100 artykułów z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dotyczących problematyki związanej ze społecznym rozwojem i funkcjonowaniem dzieci w grupie rówieśniczej, z umową społeczną w edukacji oraz z problematyką wychowania do życia w społeczeństwie demokratycznym. Autorka książek Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu, Zielona Góra 2010, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Umowa z dzieckiem w przedszkolu, Zielona Góra 2015, Wydawnictwo FEDR, współautorka książek Program i podręcznik we wczesnej edukacji dziecka – wybrane zagadnienia, Gorzów Wlkp. 2011, Wyd. PWSZ, i Edukacja przedszkolna – odkrywanie jej znaczenia, Gorzów Wlkp. 2013, Wyd. PWSZ. Redaktorka i współredaktorka 10 monografii naukowych, m.in. Education of a young child - reflections, problems, experiences, Zielona Góra 2009, Wyd. UZ (wydanej także w polskiej wersji językowej); Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, Kraków 2010, Impuls; Język obcy w przedszkolu. Od edukacji językowej do interkulturowej, Zielona Góra 2011, Sand-Media; Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji, Gorzów Wlkp. 2015, Wyd. PWSZ; Wybrane problemy opieki i edukacji dzieci do trzeciego roku życia, Zielona Góra 2016, Wyd. FEDR. W latach 2008-2011Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; 2009-2010 Ekspert w Zespole przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, od 2013 roku członek Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN, w 2014 roku członek Kapituły Konkursu „Mam 6 lat” organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej.

 dr Iwona Kopaczyńska

IK

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpracownik Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Specjalizuje się w pedagogice wczesnoszkolnej. Od wielu lat uczestniczy w pracach Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz aktualnie jest Sekretarzem Samokształceniowego Zespołu Doktorów pod patronatem KNP PAN. W 2003 pełniła funkcję Pełnomocnika Dziekana do spraw studenckich. Uczestniczy w życiu środowiska lokalnego, współpracując z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, a także prowadząc szkolenia i wykłady w ramach Rad Pedagogicznych w szkołach i przedszkolach Zielonej Góry i okolic. Jest autorką wielu publikacji wśród, których można wskazać: Ocenianie szkolne wspierające ucznia, Wyd. Impuls, Kraków 2004, Obszary Wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci, we współredakcji z A. Nowak-Łojewską, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2007, Wymiary edukacji zintegrowanej, we współautorstwie z A. Nowak-Łojewską, Wyd. Impuls, Kraków 2007, Ocenianie wczesnoszkolne od behawioryzmu do konstruktywizmu, Problemy Wczesnej Edukacji, 2009 nr 1(9), Refleksyjność strukturalna i autorefleksyjność w rozważaniach o szkole, Edukacja, Studia, Badania, Innowacje, 2011 nr 1(113), O poczuciu sprawstwa w procesie refleksyjnego uczenia się, [w:] Edukacja dziecka: mity i fakty., red. Elżbiety Jaszczyszyn, Jolanty Szada-Borzyszkowskiej, Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, Białystok 2010, Podstawa programowa dla klas I-III jako punkt wyjścia działań pozornych,[w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Impuls Kraków 2013. Obecne zainteresowania koncentrują się wokół problematyki refleksji i refleksyjności, szczególnie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej.

 mgr inż. Rafał Olczak

RO

Wcześniej wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2011r. koordynator projektów – zawodowo i z zamiłowania. Certyfikowany kierownik projektów w metodyce PRINCE2. Od 4 lat rozwija swoje umiejętności związane z zarządzaniem projektami, w tym budowaniem i kierowaniem zespołami projektowymi. Sympatyk i systematyczny uczestnik seminariów organizowanych przez Oddział PMI Poland Chapter Lubuskie Branch. Aktualnie pracuje w Orange Polska przy realizacji programu inwestycji w rozbudowę sieci FTTH (Fiber To The Home).