Mikrodotacja dla FEDR

 

We wrześniu 2014r. Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój pozyskała mikrodotację na realizację projektu pn. FEDR dla oświaty. Pozyskane środki pochodzą z pierwszej edycji projektu "TRAMPOLINA – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich", realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Społecznych, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu Trampolina ... jest wyrównanie szans oraz zwiększenie potencjału na terenie województwa lubuskiego grup nieformalnych, grup samopomocowych, organizacji pozarządowych słabo rozwiniętych infrastrukturalnie, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje, a ich roczny budżet nie przekracza 25 000 PLN.

Podstawowym celem projektu FEDR dla Oświaty jest promocja marki FEDR wśród dyrektorów przedszkoli, szkół, nauczycieli, rodziców i innych zainteresowanych osób.

Uczestnikami projektu są osoby bezpośrednio zainteresowane zmianami w oświacie (dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, studenci kierunków pedagogicznych i rodzice). Do nich będzie skierowane jedno z bezpośrednich działań Fundacji – spotkanie. Projektodawca przewiduje udział w spotkaniu ok. 25 osób z wyżej wymienionych środowisk, które na dalszym etapie pracy Fundacji będą uczestniczyć w tworzeniu grupy ściśle współpracującej z Fundacją.

Jest to grupa reprezentatywna, która rozpowszechni informacje pozyskane na spotkaniu wśród swoich współpracowników i osób z najbliższego otoczenia. Autorzy projektu przewidują również, że owocem tego spotkania będzie pozyskanie wolontariuszy (ok. 3 osób), którzy na dalszym etapie działania Fundacji będą ją wspierać.

 

 Projekt FEDR dla Oświaty dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

lubuskie zlop FIO MPiPS logo1