www.gdansk.pl 59764

W maju 2016 roku Fundacja EDR rozpoczęła realizację drugiego projektu w ramach zadania publicznego pt.: Program autorski pomocy dzieciom i młodzieży o zachowaniach trudnych pt. „Moje schody do…” współfinasowanego przez Gminę MIasta Gdańsk.

Projekt skierowany jest on do dzieci i młodzieży sprawiających trudności wychowawcze oraz do ich rodziców. Obejmuje warsztaty zorientowane na profilaktykę, zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem muzyki, sztuki oraz zajęcia rozwijające poznawczo i społecznie.

logo_gdańsk

W marcu oraz kwietniu 2016 r. Fundacja EDR w ramach realizacji zadania publicznego przeprowadziła projekt Studenci wolontariusze na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży o zachowaniach trudnych i ryzykownych, który był współfinansowany przez Gminę Miasta Gdańska.

Uczestnikami projektu była grupa 15 studentów Uniwersytetu Gdańskiego specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Resocjalizacja i wczesna interwencjia, którzy zadeklarowali chęć poszerzenia swojej wiedzy i rozwinięcie kompetencji w pracy z uczniami trudnymi i przejawiającymi zachowania ryzykowne, a następnie wykorzystania ich w realizacji autorskiego programu pomocy pt. „Moje schody do…”.

Już po raz drugi Fundacji Edukacja - Demokracja - Rozwój udało się pozyskać mikrodotację w ramach projektu "TRAMPOLINA – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich", realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

W niedzielę 13 września b.r. w Zielonej Górze odbędzie się IV Novita Półmaraton Zielonogórski, a w związku z tym, że jest to duże wydarzenie sportowe skierowane do dorosłych, Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój postanowiła zorganizować imprezę towarzyszącą pod nazwą Żyj sportowo!, dedykowaną dzieciom i ich opiekunom, którzy będą towarzyszyli uczestnikom biegu.

W dniach 5 i 8 grudnia 2014 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze odbyły się warsztaty o prawach człowieka, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja” działające na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Fundację Edukacja – Demokracja – Rozwój we współpracy z Amnesty International. W czasie warsztatów omówione zostały zagadnienia dotyczące historii i działalności Amnesty International, praw człowieka, przykłady ich łamania oraz sposoby zapobiegania.

Dnia 17 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim, al. Wojska Polskiego 69 odbyły się warsztaty pt. „Czym są prawa człowieka", zorganizowane przez Fundację Edukacja-Demokracja-Rozwój oraz Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja", we współpracy z Amnesty International. W zajęciach udział wzięli studenci I roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej II stopnia. Podczas warsztatów poruszone zostały kwestie dotyczące praw człowieka, praw dziecka, wpływu władzy na prawa człowieka oraz omówione zostały przykłady łamania praw człowieka i sposoby ich zapobiegania. Studenci aktywnie uczestniczyli w warsztatach, chętnie brali udział w dyskusji oraz twórczo współpracowali w grupach. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem – w sumie wzięło w nich udział 35 osób, zajęcia odbyły się w dwóch grupach.

Amnesty InternationalW dniach 25-26 października 2014 roku Amnesty International we współpracy z Fundacją Edukacja – Demokracja – Rozwój zorganizowało szkolenie dla Edukatorów i Edukatorek Praw Człowieka pt.: Edukacja dla godności.