Informacje dla autorów

Informacje techniczne dla autorów publikacji w czasopiśmie INSPIRATOR

  1. Wszystkie nadsyłane opracowania poddawane są recenzji.
  2. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, może też prace odesłać do Autora z sugestiami zmian (skrócenia, rozwinięcia, przeredagowania).
  3. Autor otrzymuje zaświadczenie o publikacji nadesłanego materiału.
  4. Autor składa oświadczenie o oryginalności nadesłanego dzieła według przyjętego w Redakcji wzoru (pobierz Oświadczenie).
  5. Przysłany tekst powinien być przygotowany według poniższego wzoru (niebieska ramka).
  6. W pracy stosujemy przypisy dolne według poniżeszgo wzoru (pomarańczowa ramka).

Artykuły i inne opracowania można przesłać do Redakcji w formie elektronicznej na adres: i n s p i r a t o r @fedr.pl (usuń spacje z adresu) lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój, ul. Kokosowa 26/1, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem INSPIRATOR.

TYP PLIKU: Microsoft Word
CZCIONKA: Times New Roman, 12 pkt.
INTERLINIA: 1,5 
MARGINESY: 2,5
Na końcu bibliografia ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów.

MONOGRAFIE:
E.T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 2001, PWN, s. 5.
ARTYKUŁY Z PRAC ZBIOROWYCH:
B. Śliwerski, Paradoksy polityki oświatowej w Polsce [w:] Przestrzeń i czas dialogu w edukacji, red. D. Waloszek, Kraków 2011, Wyd. Bliżej Przedszkola, s. 201.
ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
A.Raźniak, Myślenie dziecka, „Życie Szkoły” 2010, nr 6, s. 14.